0

KATEGORIE

Menu

Obchodní podmínky

Doprava a platba

Obchodní podmínky (2023)

I. Základní ustanovení
II. Předmět kupní smlouvy
III. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy
IV. Cena zboží a platební podmínky
V. Způsob dodání a dodací podmínky
VI. Práva z vadného plnění
VII. Odstoupení od smlouvy
VIII. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
IX. Ochrana osobních údajů
X. Závěrečná ustanovení

I. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SPEA Olomouc, s.r.o., se sídlem nám. Národních hrdinů 769/2, PSČ 77900,  IČ: 64086747, DIČ CZ64086747, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13583, číslo bankovního účtu: 1806037309/00800 Česká spořitelna, a.s., kontaktní údaje: tel. 585 505 515, e-mail: lekarna@spea.cz  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese www.lekarnaspea.cz .

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“) a Zákonem o léčivech č. 378/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Odesláním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí zněním obchodních podmínek platným a účinným ke dni uzavření kupní smlouvy, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, nové znění zveřejní na webové stránce e-shopu a účinnosti nabývají nové (změněné) obchodní podmínky ke dni v něm uvedeném. Pro určení práv a povinností smluvních stran kupní smlouvy se uplatní znění obchodních podmínek účinných v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 

 

II. Předmět kupní smlouvy

2.1 Internetový obchod obsahuje seznam zboží (produktů) nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“). Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3 Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Obrázky produktů obsažené v internetové prezentaci jsou ilustrativní; vzhledem k častým změnám obalů ze strany výrobců, prodávající negarantuje stejný vzhled obalů objednaných produktů v okamžiku prodeje.

2.4 V případě léčiv mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis. Před použitím všech přípravků je kupující povinen pečlivě si přečíst příbalový leták a řídit se informacemi uvedenými v příbalovém letáku. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití léčivého přípravku nebo doplňku stravy, které není v souladu s informacemi v příbalovém letáku. Nesprávné použití je pro tyto účely jakékoliv užití, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku, nebo doporučením lékaře či lékárníka.

2.5 Prodávající jako provozovatel tohoto internetového obchodu poskytuje telefonní linku uvedenou v kontaktních informacích e-shopu, obsluhovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu, která je určena zejména jako informační služba pro dotazy kupujících ohledně nabízeného zboží, objednávek zboží, včetně řešení reklamací a rovněž slouží ke shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky či závady v jakosti léčivých přípravků dle § 85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech.

 

III. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

3.1 Pro objednání zboží (produktu) vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webových stránkách prodávajícího www.lekarnaspea.cz . Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit / Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

3.2 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, telekomunikační poplatky apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.3 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem odeslání „Potvrzení objednávky“ prodávajícím (stav „Objednávka je vyřizována“), zaslaného na e-mailovou adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v odeslané objednávce. 

3.4 Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o dodatečné (opakované) potvrzení objednávky, a to telefonicky nebo písemně, resp. e-mailem, a to zejména v případě, že předmětem objednávky je specifické zboží (produkt) dodávaný výrobcem nebo distributorem na objednávku nebo s delší dodací lhůtou, než je běžná dodací lhůta dle obchodních podmínek prodávajícího, nebo množství zboží nebo cena zásilky, poštovné, místo dodání apod., nebo jestliže má prodávající pochybnosti o správnosti některého z údajů uvedených kupujícím v objednávce. V takových případech se kupní smlouva považuje za uzavřenou teprve poté, co kupující v přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím v dotazu k potvrzení objednávky sdělí (potvrdí) prodávajícímu, že potvrzuje odeslanou objednávku, resp. poté, co prodávající na základě opravené (doplněné) objednávky kupujícího potvrdí opravenou (doplněnou) objednávku. 

 

IV. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Kupující obdrží zboží uvedené nabídce internetového obchodu prodávajícího za cenu platnou v okamžiku objednání. Vedle ceny zboží má prodávající nárok také na úhradu nákladů spojených s balením a dodáním zboží (poštovné) ve smluvené výši na základě způsobu dodání a platby dle potvrzené objednávky. Poštovné je splatné spolu s kupní cenou za zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, pro účely plnění uzavřené kupní smlouvy se kupní cenou dále rozumí i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2 V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně (v době podání objednávky) na skladě, potvrdí prodávající kupujícímu telefonicky či emailem cenu zboží a termín dodání, popř. s kupujícím dohodne změnu ceny a termínu dodání.

4.3 Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné) dle kupní smlouvy hradí kupující prodávajícímu některým z následujících způsobů, které si kupující zvolí při zadání a odeslání objednávky:

a) v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adresách uvedených níže při osobním odběru zboží; nebo


b) v hotovosti nebo platební kartou, při úhradě na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; nebo


c) platební kartou on-line prostřednictví zabezpečené platební brány „gpwebpay“.
 

4.4 Prodávající je oprávněn požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.5 Faktura vystavená prodávajícím na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím po uhrazení ceny zboží je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení (ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije), pokud není v daném případě mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

 

4.6. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení ceny zboží. Při bezhotovostní úhradě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn až připsáním celé částky na účet prodávajícího.

4.7 Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží (produktů) a stránkách e-shopu. Speciální akce platí jen do vyprodání zásob, není-li u popisu zboží uvedeno jinak. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

V. Způsob dodání a dodací podmínky

5.1 Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců) uvedených prodávajícím při vystavení objednávky. Stejně tak způsob platby za objednané zboží je možno zvolit na základě momentální nabídky prodávajícího.

Jednotlivé způsoby dodání zboží a platby za takové zboží zvolí kupující při samotném provádění objednávky výběrem z nabízených možností při on-line nákupu.

5.2 Zboží označené „pouze osobní odběr“” je možné převzít pouze osobně v provozovně prodávajícího, na adrese: Lékárna SPEA, nám. Národních hrdinů 769/2, Olomouc. Toto zboží nelze zaslat zásilkovou službou.

5.3 Je-li předmětem objednávky zboží, které vyžaduje zvláštní režim při manipulaci nebo uchovávání (např. uchovávání v chladu), je možný pouze osobní odběr v provozovně prodávajícího. Toto zboží nelze zaslat zásilkovou službou.

5.4 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen v tomto místě zboží převzít při jeho doručování poštou (dopravcem) či zásilkovou službou a v době, kdy je zboží doručováno. Ledaže si kupující s dopravcem/řidičem zásilkové služby individuálně při doručování dohodne změnu místa a doby doručení; to vše na riziko a náklady kupujícího. Doručování (předání a převzetí) zásilky se řídí obchodními podmínkami zvoleného dopravce (zásilkové služby).

5.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7 Informace o výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží (poštovné) platí pouze pro doručování zboží v rámci České republiky. Při doručení do zahraničí budou dodací podmínky (dopravné, balné) sjednány individuálně dohodou smluvních stran.

5.8 Expedice zboží, které je skladem, na dobírku či k osobnímu odběru budou realizovány do 24 hodin od přijetí objednávky a do této doby předány přepravní společnosti. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek je odesláno následující pracovní den. Není-li zboží na skladě, objednávka je vyřízena hned v den doručení dodavatelem. Objednávky jsou expedovány v pořadí, ve kterém došly.

5.9 Zásilky jsou doručovány přepravní společností dle jejích vnitřních přepravních podmínek, zpravidla do 24 hodin od převzetí zásilky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky; nelze-li daný termín dodržet, bude o tom kupující v tomto termínu informován.

5.10 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalů, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky, svědčí-li porušení obalů o neoprávněném vniknutí do zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na linku prodávajícího (v uvedenou pracovní dobu lékárny zajišťující zásilkový výdej) nebo emailem na adresu e-shop@spea.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem kupujícího v dokladech dopravce, na případné pozdější reklamace z důvodu neúplnosti nebo porušení obalu zásilky nelze brát zřetel.

 

VI. Práva z vadného plnění

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Vadou se rozumí, jestliže zboží při převzetí nemá sjednané vlastnosti. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany sjednaly. Za sjednané vlastnosti zboží se považuje soulad názvu, druhu a označení dodaného zboží a jeho množství (počet, hmotnost, míra apod.) s uzavřenou kupní smlouvou a soulad zboží s obecně závaznými právními předpisy.

Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží má vlastnosti nebo účinky, které výrobce nebo distributor uvádí v příbalovém letáku ke zboží nebo které výrobce nebo distributor (držitel příslušného osvědčení/oprávnění od SÚKL pro dovoz nebo distribuci léčivých přípravků a léčiv) deklaruje ve veřejně šířené  v reklamních médiích a kvůli nimž se kupující rozhodl zboží zakoupit, zejména prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že produkt je vhodný pro kupujícího nebo osobu, pro kterou kupující produkt pořizuje, ani za to, že produkt má účinky, jaké kupující na základě informací uvedených výrobcem nebo distributorem nebo v reklamních médiích očekával nebo předpokládal nebo že se produkt hodí k účelu, který kupující pro jeho použití předpokládal. 

6.3 Projeví-li se vada zboží (ve smyslu vady dle bodu 6.2) v průběhu jednoho roku od jeho převzetí kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4 Ustanovení bodu 6.2 těchto obchodních podmínek o odpovědnosti za vady se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady (nedostatku), pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo poškození zboží nebo jeho obalu, či opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Na takové vlastnosti zboží, kvůli nimž se sleva poskytuje, se odpovědnost za vady nevztahuje.

6.5 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

6.6 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. K reklamaci je nutné předložit doklad (popř. kopii dokladu) o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Zjistí-li tedy kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (obyčejný dopis, email: eshop@spea.cz), telefonicky nebo i osobně, a to bez zbytečného odkladu. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.7 U oprávněné reklamace registrovaných léčivých přípravků má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši. U reklamace neoprávněné má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu účelných nutných nákladů spojených s vyřízením reklamace.

6.8. Prodávající neposkytuje na nabízené zboží poprodejní servis, ledaže je něco jiného uvedeno přímo u dotyčného produktu v prezentaci na e-shopu prodávajícího. 

 

VII. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

7.1 Kupující, který je spotřebitelem (dále jen „kupující“), je v souladu s § 1829 a násl. OZ oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo

a) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

 

Lhůta dle tohoto odstavce se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu písemné oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu provozovny či sídla prodávajícího nebo elektronicky na adresu: e-shop@spea.cz.

 

7.2 Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující odešle e-mail na adresu: eshop@spea.cz s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo [číslo objednávky] a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požaduje spotřebitel vrácení peněz na účet, uvede číslo bankovního spojení)" a dále uvede datum, jméno, příjmení a adresu kupujícího.

7.3 V případě uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen zaslat (ne na dobírku!) nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení veškeré zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující hradí náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (§ 1820 odst. 1 písm. j) OZ). Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


7.4 Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 OZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží: (a) vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, (b) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,(c) zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil. 

7.5 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud tedy bude vrácené zboží ve stavu v rozporu s předchozí větou (poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu za snížení hodnoty nebo na náhradu vzniklé škody. Nárok na tuto úhradu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


7.6 V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.


7.7 Kupující bere na vědomí skutečnost, že je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 OZ, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnutý dárek, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

 

VIII. Zrušení objednávky (smlouvy) ze strany prodávajícího

8.1 Prodávající má právo v případech hodných zvláštního zřetele odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy v případě již potvrzené objednávky, a to nejpozději ve lhůtě pro dodání zboží, s tím, že o tom kupujícího současně vyrozumí e-mailem nebo telefonicky ve lhůtě pro  dodání zboží. 

8.2. Za důvody hodné zvláštního zřetele se pro účely dle bodu 8.1. považují např. případy, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává (z jakéhokoliv důvodu)  nebo se podstatným způsobem změnila cena nebo dodací podmínky od dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a navrhnout mu další postup (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.), vč. upozornění na možnost zrušení smlouvy (odmítnutí objednávky).

8.3. V případě, že prodávající v souladu s výše uvedeným odstoupí od smlouvy, je povinen do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vrátit celou kupní cenu na bankovní účet, z něhož kupující uhradil kupní cenu, popř. na jiný bankovní účet úrčený kupujícím.

 

IX. Ochrana osobních údajů (GDPR)

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Správcem osobních údajů je: SPEA Olomouc, s.r.o., nám. Národních hrdinů 769/2, PSČ 77900,  IČ: 64086747. E-mail: info@spea.cz, tel. č.: 585 505 406.    

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, IČ, DIČ, telefonní číslo, adresa elektronické pošty (dále společně jako „osobní údaje“).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

9.2  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

9.3 Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů kupujícího je plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení či newsletterů (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.  Účelem zpracování osobních údajů je uzavření a plnění kupní smlouvy (vyřízení objednávky), a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Kupující udělil souhlas s takovým zpracováním osobních údajů odesláním objednávky.

 

9.4 Doba uchovávání údajů: Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Resp. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu pro účely marketingu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

9.5.  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce): Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb pro správce na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (např. dopravci, zásilková služba), zajišťující marketingové služby, za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy, a to v rozsahu:  jméno a příjmení, titul,  poštovní adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o bankovním spojení, údaje o předmětu plnění Správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

9.6   Kupující souhlasí s poskytnutím osobních údajů třetí osobě dle bodu 9.5., a to jen v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy (objednávky) prodávajícím.  

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů.

9.8 Kupující má právo odmítnout možnost zasílání dotazníků spokojenosti.

9.9  Za podmínek stanovených v GDPR má kupující: 

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v bodě 9.1. těchto podmínek zpracování osobních údajů.

Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo kupujícího na ochranu osobních údajů.

9.10  Prodávající jako současně správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 

 

9.11  Správce je oprávněn tyto podmínky ochrany osobních údajů změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

 

 

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Stížnosti spotřebitele (nejedná-li se současně o reklamaci zboží) vyřizuje prodávající postupem obdobným k postupu při vyřizování reklamace. 

10.2  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: lekarna@spea.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: Prodávající tímto informuje spotřebitele, že subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 12000, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

10.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.3 Prodávající je ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ ve vztahu ke kupujícímu vázán Etickým kodexem české lékárnické komory.

10.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.6 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.1.2023.

 

 

 

 

 

 

 


nahoru